Moravskoslezský kraj je s vámi

Aktuální informace ke koronaviru

Školství

Postupné uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020 (formát PDF).

d 25. listopadu do 29. listopadu

SŠ, konzervatoře, VOŠ - nadále probíhá distanční výuka, povoluje se:

 • prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů konzervatoří,
 • prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.
 • Zkoušky: Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace). Lze konat zkoušky na základě mezinárodních dohod.

ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - povoluje se:

 • individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák),
 • jinak distanční výuka s možností individuálních konzultací (dle rozhodnutí ředitele školy),
 • mohou se konat jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti.

Střediska volného času:

 • Možnost individuálních konzultací,
 • individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden účastník).

Domov mládeže, internát - poskytuje nově ubytování pro:

 • žáky/studenty v prezenční výuce,
 • žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.

Zakazuje se škola v přírodě.

Stravování:

 • distančně vzdělávaní dále pouze odběr,
 • prezenčně vzdělávaní odběr stravy za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.

Od 30. listopadu

Základní školy - povoluje se:

 • 1. stupeň ZŠ: prezenční výuka již pro všechny ročníky,
 • 2. stupeň ZŠ: prezenční výuka 9. ročníků,
 • pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

SŠ, konzervatoře, VOŠ nově

 • rotační prezenční výuka nižšího stupně víceletého gymnázia,
 • rotační prezenční výuka prvních čtyř ročníků osmiletého oboru konzervatoře (střídání celých tříd po týdnech),
 • ostatní beze změny.

Školní družiny a školní kluby:

 • pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě,
 • není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve školním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.

Určené školy

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák určil školy a školská zařízení, které budou od 14. října 2020 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanců v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociálních pracovníků zařazených k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociálních pracovníků a dalších odborných pracovníků, kteří vykonávají činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určených škol nebo školských zařízení,
 • pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřských škol,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty s.p.

Důležité informace

Na webových stránkách ministerstva jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy jsou průběžně aktualizovány.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, která:.

 • shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání
 • má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku
 • vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy.

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Česká správa sociálního zabezpečení připravila nové formuláře žádostí, které jsou kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům, tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.


Další zprávy